De eerste Joodse vestiging in Vaals vond plaats met de uittocht van de Joden uit Pruisen (Duitsland) (eind 18e eeuw) als reactie op de Napoleontische tijd. Schaarse bronnen maken melding van toelating van Joden in het voor die tijd tolerante Vaals.

Joodse begraafplaatsen worden aangelegd voor de eeuwigheid, tot de wederopstanding der doden in een messiaanse tijd, zoals de Joodse profeten voorspeld hebben.

In plaats van bloemen ziet men wereldwijd kleine kiezelstenen op Joodse graven of zerken. In het Jodendom hebben begraafplaatsen dezelfde heilige status als die van synagogen. Op Sjabbat en Joodse feestdagen (zie www.nik.nl) is het verboden de begraafplaats te betreden. Mannen en jongens dienen tijdens een bezoek of werk op de begraafplaats steeds een hoofdbedekking te dragen.

De nieuwe Joodse begraafplaats werd aangelegd in het begin van de 19de eeuw. De Joodse gemeenschap van Vaals kende eind 19de en begin 20ste eeuw haar bloeitijd. Uit die tijd stammen de meeste graven. Ook begroef men er Joden uit Duitsland en België vanwege de Staatsgarantie, sinds 1814, betreffende de eeuwige grafrust, die in onze buurlanden niet gegarandeerd was.
De begraafplaats was in gebruik tot vlak voor de deportatie en moord van de Joden, tijdens de bezetting van Nederland, door Nationaalsocialistisch Duitsland (1940-1945).

Op deze begraafplaats bevindt zich een van de oudste grafstenen van Limburg. Een onbekende vrouw stierf in 1756. De oude begraafplaats was gelegen aan de huidige Gemmenicherweg ter hoogte van nummer 8.

 


 

Die erste Niederlassung von Juden in Vaals fand statt im Rahmen der Auswanderung von Juden aus Preußen (Deutschland) nach der konservativen Restauration, die auf die napoleonische Zeit folgte. (ende 18. Jahrhundert) Spärliche Quellen erwähnen bereits eine einfache Zulassung von Juden im, für jene Zeit, toleranten Vaals.

Jüdische Friedhöfe werden für die Ewigkeit angelegt, bis zur Auferstehung der Toten in einem messianischen Zeitalter, wie die jüdischen Propheten es vorhergesagt haben.

Statt Blumen sieht man weltweit kleine Kieselsteine auf jüdischen Gräbern oder Grabsteinen. Im Judentum haben Friedhöfe den gleichen heiligen Status wie Synagogen. Am Schabbat und an jüdischen Feiertagen (siehe www.nik.nl) darf man den Friedhof nicht betreten. Männer und Jungen müssen bei einem Besuch oder bei Arbeit auf dem Friedhof stets eine Kopfbedeckung tragen.

Der neue jüdische Friedhof in Vaals wurde im frühen 19. Jahrhundert angelegt. Die jüdische Gemeinde in Vaals erlebte Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Blütezeit. Aus dieser Zeit stammen die meisten Gräber. Auch begrub man hier Juden aus Deutschland und Belgien aufgrund der seit 1814 geltenden Staatsgarantie der ewigen Grabesruhe, die in den Nachbarländern der Niederlande nicht gewährleistet wurde. Der Friedhof war in Gebrauch bis kurz vor der Deportation und dem Mord an den Juden während der Besetzung der Niederlande durch das nationalsozialistische Deutschland (1940-1945).

Auf diesem Friedhof befindet sich einer der ältesten Grabsteine in der Provinz Limburg. Eine unbekannte Frau starb im Jahr 1756. Der alte Friedhof lag am Gemmenicherweg in der Höhe des heutigen Hauses Nr. 8.

 


 

La première implantation juive à Vaals a commencé après l’émigration des Juifs de Prusse en Allemagne à la fin du 18ème siècle suite à l’époque napoléonienne. Certaines sources éparses font état de l’accueil des Juifs à Vaals, ville tolérante pour cette époque. Les cimetières juifs ont été créés pour l’éternité jusqu’à la résurrection des morts dans une époque messianique, comme les prophètes juifs l’avaient prévu. A la place des fleurs, on voit des petits cailloux sur les tombes ou pierres tombales juives dans le monde entier. Dans le Judaïsme, les cimetières ont le même statut sacré que les synagogues. Lors du Sabbat et des fêtes juives ( www.nik.nl), il est interdit d’entrer dans un cimetière. Les hommes et les garçons doivent porter un couvre-chef pendant leur visite ou lors de travaux dans le cimetière. Le nouveau cimetière juif a été construit au début du 19ème siècle. La communauté juive de Vaals a connu à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle ses heures de gloire. La plupart des tombes sont de cette époque. On a aussi inhumé des Juifs d’Allemagne et de Belgique en raison de la garantie de l’Etat, depuis 1814, concernant le repos tombal éternel que nos pays voisins ne garantissaient pas. Le cimetière a été utilisé jusque peu de temps avant la déportation et la tuerie des Juifs pendant l’occupation des Pays-Bas par l’Allemagne nationale socialiste (1940-1945). Dans ce cimetière, se trouve une des plus anciennes pierres tombales du Limbourg. Une femme inconnue est morte en 1756. Le vieux cimetière était situé au Gemmenicherweg à la hauteur du nr. 8.

 


 

Omschrijving der grafmonumenten / Description des pierres tombales

1 Rosa Drielsma, geb. 12 Tevet 5635 (20 december 1874) te Wijk bij Duurstede,
ovl. te Vaals 3 Adar 5701 (2 maart 1941),
bijz .: mede ter herinnering aan Jonas Drielsma, AdeIe Driels ma, Isaak de Jong, Lina de Jong
en kinderen Hans, Albert, Else en Jac
2 Johanna Samuel Alexander geboren Joseph, geb. 26 Tishri 5614 (28 oktober 1853),
ovl. 15 Nisan 5700 (23 april 1940)
3 Lesser Lewi Schlossermeister, geb. 18 Adar II 5616 (25 maart 1856) te Bromberg,
ovl. 27 Tevet 5697 (10 januari 1937)
4 Yitschak, z.v. Mordechai, // Eduard Maijer, geb. 18 Shevat 5616 (25 januari 1856)
ovl. 8 Iyar 5695 (11 mei 1935)
5 Goldina Gans geb. Kaufmann, geb. 14 Adar II 5605 (23 maart 1845),
ovl. 24 Av 5685 (14 augustus 1825) (moet zijn 1925)
6 Breinche, d.v. David, // Brünnette Gans geb. Hertogs, echtgenote van Isaac Gans,
geb. 26 Tevet 5587 (25 januari 1827) te Gulpen, ovl. 28 Adar II 5673 (6 april 1913) te Vaals
bijz.: gewidmet von Laura Schneider
7 Yitzchak, z.v. Josef, // Isaac Gans, echtgenoot van Brünette Gans geb. Hertogs, geb. te Vaals
23 Eloel 5587 (15 september 1827), ovl. te Vaals, 11 Tishri 5668 (28 september 1907)
bijz.: 80 jaar oud
8 Henchen, d.v. Sjlomo, wed.v. Sjimeon Ha-Kohen, geb. 21 Nissan 5594 (30 april 1834) te Vaals,
ovl. te Vaals 11 Siwan 5678 (22 mei 1918)
9 Yehuda, z.v. Natan ha-Cohen, // Levi Cahn, geb. te Friesheim (D) 12 Shevat 5575
(23 januari 1815), ovl. te Vaals 4 Sjevat 5660 (4 januari 1900)
10 Sjimon, z.v. Jehuda Katz, // Simon Cahn, geb. te Friesheim (D) 13 april 1849,
ovl. 25 Menachem Av 5657 (13 augustus 1897)
11 Sjlomo, z.v. Mordechai, // Salomon Salomon, geb. te Warden (D) 1803,
ovl. 25 Tevet 5650 (17 januari 1890) te Vaals
Gidele (Golda), d.v. Moshe, // Gertrud Mayer, geb. te Maastricht 10 mei 1807,
ovl. te Vaals Yom Kippur 5643 (23 september 1882)
12 Frommet, d.v. Naftali Mosje Katz, echtgenote van Akiva , ovl. 2 Adar 5558 (17 februari 1828)
13 Frommet, d.v. Naftali Mosje Katz, echtgenote van Akiva, // Veronika Bruch geb. Cohn,
echtgenote van David Jacob Bruch, geb. te Grefenbroich (D) in 1788,
ovl. te Vaals 2 Adar 5588 (17 februari 1828)
14 [onbekende vrouw], ovl. 15 Adar II 5516 (17 maart 1756)
15 Mordechai, z.v. Moshe, // Jakob Wolf, geb. 1794 te Kirchheim D, ovl. 3 Av 5630 (31 juli 1870)
16 Mordechai, z.v. Shlomo, // Emanuel Salm, geb. te Vaals 1 Adar 5597 (6 februari 1837),
ovl. te Vaals 22 Siwan 5631 (11 juni 1871)
Gedalyahuh , z.v. Shlomo, // Daniel Salm, geb. te Vaals 26 Av 5700 (25 augustus 1840),
ovl. 18 Elloel 5633 (10 september 1873)
bijz.: twee ongehuwde broers // 1877

 

Legenda / Legende / légendes:
geb. geboren / geboren / né(e)
ovl. overleden / gestorben / décédé(e)
z.v. zoon van / Sohn von / fils de
d.v. dochter van / Tochter von / fille de
wed.v. weduwe van / Witwe von / veuf/veuve de


Bronnen / Quellen / Sources:
Adrie Drint, Stilte en lofzang. Joodse begraafplaatsen en grafstenen in Limburg. In: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 132 (1996), 190-191.
www.stenenarchief.nl NIK Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

 

© 2024 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals