Plaats van deportatie van de Vaalser Joden

De rondwandeling „Joods Vaals“ voert langs de verschillende punten van de Joodse geschiedenis in Vaals, die terug gaat tot het begin van de 18de eeuw. De wandeling begint en eindigt op het Wilhelminaplein, de plek vanwaar in 1942 en 1943 de Vaalser Joden werden gedeporteerd.
Na de inval van de Duitse troepen op 10 mei 1940 begonnen enkele weken later reeds de represailles tegen de Joden.

Tijdtafel De stappen van terreur
2 juli 1940 Aanmeldplicht voor Joden die Duitsland na 1 januari 1933 hebben verlaten.
10 december 1940 Joden mogen geen ambtelijke functies bekleden, ook geen ereambt.
10 februari 1941 Aanmeldplicht voor alle personen “van geheel of gedeeltelijk joodschen bloede”.
22 april 1941 Joden moeten hun radiotoestel in onbeschadigde toestand inleveren.
5 november 1941 Joden mogen geen werkzaamheden verrichten op veemarkten of in slachthuizen.
Jaarwisseling 1941/1942 De gemeente Vaals krijgt 77 kartonnen kaarten en 7 houten borden met de tekst “Voor Joden verboden”, die op terreinen en aan gebouwen moeten worden geplaatst. Hieronder vallen alle cafés, restaurants, hotels, pensions, bioscopen, lokaliteiten voor concerten en lezingen, bibliotheken, sportterreinen en kermissen.
2 mei 1942 Joden worden verplicht de Jodenster te dragen, die ze zelf moeten betalen.
1 juni 1942 Joden moeten hun fietsen inleveren. Reparatiekosten zijn voor hun rekening.
30 juni 1942 Joden mogen geen gebruik maken van fietsen, taxi’s, openbaar vervoer en telefoon. Voor Joden geldt een avondklok van 20.00 uur tot 06.00 uur. Joden mogen huizen van niet-joden niet meer betreden.
24 augustus 1942 Vaalser Joden jonger dan 50 jaar krijgen bericht, dat ze zich gereed moeten houden om uit Vaals te vertrekken.
25 augustus 1942 De Vaalser Joden verzamelen zich om 18.00 uur op het Wilhelminaplein voor het gemeentehuis, om huis en haard en familie te verlaten. De Vaalser bevolking kijkt toe bij dit hartverscheurend gebeuren (zie foto). Om 18.45 uur komt een bus van de L.T.M. en moeten zij instappen, een donkere toekomst tegemoet. Naar later blijkt worden zij eerst naar Westerbork gebracht en van daaruit naar verschillende vernietigingskampen.
9 april 1943 Laatste deportatie van hoofdzakelijk oudere personen die per taxi naar Vught worden vervoerd. Vandaar worden zij naar de vernietigingskampen gebracht.

 

 

Gedeporteerde Joodse Vaalsenaren tussen 25 augustus 1942 en 9 april 1943

In totaal zijn 31 namen van Joden bekend die in 1942 en 1943 uit Vaals gedeporteerd zijn, twee zijn later weggevoerd. De meesten van hun zijn in de vernietigingskampen, vooral in Sobibor en Auschwitz, vermoord. Niet van alle slachtoffers is het datum van overlijden bekend. In de Duitse kampen overleden 27 mannen en vrouwen. Het jongste slachtoffer was zes jaar oud.

Van 19 Joodse inwoners is het lot onbekend. Dit geld met name vor diegene die onderduiken konden of die uit Vaals naar elders vertrokken zijn.

Gedeporteerde Joden:
Adolf Adler
Hortense Adler-Blüm
Julius Alexander
Erna Alexander-Herz
Carl Baer
Paula Baer-Maijer
Wolfgang Bernheim
Jonas Drielsma
Adele Drielsma-Salomon
Ferdinand Drielsma
Jacob Drielsma
Arnold Drielsma
Erwin Eliasar
Julius Elkan
Mathilde Elkan-Salomon
Abraham Gans
Jettchen Gans-Schiff
Jozef Gans
Hildegard Gans-Seelman
Simon Gans
Helene Gans
Edith Gans
Emil Gans
Gustav Gans
Irene Gans-Menten
Elfriede Gans-Goldsteen
Simon Hertz
Else Hertz
Markus Herz
Paul Herz
Albert Hirsch
Anita Hirsch-Maijer
Thekla Inow-Maijer
Alfred Kaufmann
Ottilie Kaufmann-Gottlieb
Erich Kaufmann
Josef Keusch
Rosa Keusch-Schrein
Hans Oppenheimer
Veronika Oppenheimer-Waldbaum
Amalia Salomon-Salomon
Charles Schwarz
Rachel Schwarz-Cohen
Selma Wijnhausen
Walter Wijnhausen
Therese Wijnhausen-Salomon

Slechts vier Vaalser Joden hebben de kampen overleefd:
Lieselotte Hirsch (1923)
Ernst Inow (1913)
Ferdinand Kaufmann (1923)
Benno Schwarz (1909).

Bron: Frits Kern, 40-44 – de Jaren tussen “Einmarsch” en bevrijding, Vaals 1994.

 


 

Ort der Deportation Vaalser Juden

Der Ortsrundgang „Jüdisches Vaals“ führt entlang der verschiedenen Punkte der jüdischen Geschichte von Vaals, die bis ins frühe 18. Jahrhundert zurückgeht. Der Rundgang beginnt und endet am Wilhelminaplein, jenem Ort, von wo 1942 und 1943 die Vaalser Juden deportiert wurden.
Nach dem Einfall deutscher Truppen am 10. Mai 1940 begannen schon wenige Wochen später die Repressalien gegen die Juden.

Zeittafel Die Schritte des Terrors
2. Juli 1940 Meldepflicht für Juden, die Deutschland nach dem 1. Januar 1933 verlassen hatten.
10. Dezember 1940 Juden dürfen keine Ämter mehr bekleiden, auch keine Ehrenämter.
10. Februar 1941 Meldepflicht für alle Personen, die „ganz oder teilweise jüdischen Blutes“ sind.
22. April 1941 Juden müssen ihre Radiogeräte in unbeschädigtem Zustand abliefern.
5. November 1941 Juden dürfen keine Arbeiten mehr auf Viehmärkten oder in Schlachthäusern verrichten.
Jahreswechsel 1941/1942 Die Gemeinde Vaals erhält 77 Pappkarten und 7 Holzschilder mit der Aufschrift „Für Juden verboten“, die an Plätzen und Gebäuden anzubringen sind. Darunter fallen alle Cafés, Restaurants, Hotels, größere Pensionen, Kinos, Lokalitäten für Konzerte und Vorträge, Bibliotheken, Sportplätze und Kirmesplätze.
2. Mai 1942 Juden werden verpflichtet den Judenstern zu tragen, den sie selbst bezahlen müssen.
1. Juni 1942 Juden müssen ihre Fahrräder abliefern. Reparaturkosten gehen auf ihre Rechnung.
30. Juni 1942 Juden dürfen keine Fahrräder, Taxen, öffentlichen Personenverkehr oder Telefone mehr benutzen. Für Juden gilt eine Abendsperrstunde von 20 bis 6 Uhr. Juden dürfen die Häuser von Nichtjuden nicht mehr betreten.
24. August 1942 Die Vaalser Juden unter 50 Jahren erhalten den Befehl, dass sie sich bereithalten müssen, um aus Vaals wegzuziehen.
25. August 1942 Die Vaalser Juden sammeln sich um 18 Uhr auf dem Wilhelminaplein vor dem Rathaus, um Haus, Hof und Familie zu verlassen. Die Vaalser Bevölkerung beobachtet dieses herzzerreißende Geschehen (siehe Foto). Um 18:45 Uhr kommt ein Bus der L.T.M. und sie müssen einsteigen, einer düsteren Zukunft entgegen. Wie später bekannt wird, wurden sie zuerst nach Westerbork gebracht und von dort in verschiedene Vernichtungslager.
9. April 1943 Letzte Deportation von hauptsächlich älteren Personen, die per Taxi nach Vught und von dort in die Vernichtungslager gebracht werden.

 

 

Deportierte Vaalser Juden zwischen 25. August 1942 und 9. April 1943

Insgesamt sind 31 Namen von Juden bekannt, die 1942 und 1943 aus Vaals deportiert wurden, zwei wurden später abgeführt. Die meisten von ihnen wurden in den Vernichtungslagern, meist Sobibor und Auschwitz, ermordet. Nicht von allen Opfern ist das Todesdatum bekannt. In den deutschen Lagern starben 27 Männer und Frauen. Das jüngste Opfer war sechs Jahre alt.

Von 19 jüdischen Einwohnern ist das Schicksal unbekannt. Das trifft vor allem auf jene zu, die untertauchen konnten oder die von Vaals in andere Orte verzogen.

Deportierte Juden:
Adolf Adler
Hortense Adler-Blüm
Julius Alexander
Erna Alexander-Herz
Carl Baer
Paula Baer-Maijer
Wolfgang Bernheim
Jonas Drielsma
Adele Drielsma-Salomon
Ferdinand Drielsma
Jacob Drielsma
Arnold Drielsma
Erwin Eliasar
Julius Elkan
Mathilde Elkan-Salomon
Abraham Gans
Jettchen Gans-Schiff
Jozef Gans
Hildegard Gans-Seelman
Simon Gans
Helene Gans
Edith Gans
Emil Gans
Gustav Gans
Irene Gans-Menten
Elfriede Gans-Goldsteen
Simon Hertz
Else Hertz
Markus Herz
Paul Herz
Albert Hirsch
Anita Hirsch-Maijer
Thekla Inow-Maijer
Alfred Kaufmann
Ottilie Kaufmann-Gottlieb
Erich Kaufmann
Josef Keusch
Rosa Keusch-Schrein
Hans Oppenheimer
Veronika Oppenheimer-Waldbaum
Amalia Salomon-Salomon
Charles Schwarz
Rachel Schwarz-Cohen
Selma Wijnhausen
Walter Wijnhausen
Therese Wijnhausen-Salomon

Nur vier Vaalser Juden haben die Lager überlebt:
Lieselotte Hirsch (1923)
Ernst Inow (1913)
Ferdinand Kaufmann (1923)
Benno Schwarz (1909).

Quelle: Frits Kern, 40-44 – de Jaren tussen “Einmarsch” en bevrijding, Vaals 1994.

 


 

Place de la déportation des Juifs de Vaals.

La promenade guidée « Vaals, la Juive » conduit à différents endroits de l’histoire juive de Vaals, qui remonte au début du 18ème siècle. La promenade commence et finit sur la place Wilhelminaplein, le lieu d’où ont été déportés les Juifs de Vaals en 1942 et 1943. Après l’invasion des troupes allemandes le 10 mai 1940, ont commencé à peine quelques semaines plus tard les représailles contre les Juifs.

Chronologie Les étapes de la terreur
2 juillet 1940 Recensement obligatoire des Juifs qui ont quitté l’Allemagne après le 1er janvier 1933.
10 décembre 1940 Les Juifs ne peuvent pas exercer des fonctions officielles ou honoraires.
10 février 1941 Recensement obligatoire de toutes les personnes "ayant du sang juif, partiellement ou totalement”.
22 avril 1941 Les Juifs doivent remettre leur poste de radio dans un état non endommagé.
5 novembre 1941 Les Juifs ne peuvent pas travailler dans des marchés aux bestiaux ou dans des abattoirs.
Nouvel An 1941/1942 La commune de Vaals reçoit 77 cartons de cartes et 7 panneaux en bois avec le texte « Interdit aux Juifs », qui doivent être apposés sur les lieux et bâtiments publics. Ceci concerne tous les cafés, restaurants, hôtels, pensions, cinémas, salles de concerts et de conférences, bibliothèques, terrains de sport et kermesses.
2 mai 1942 Les Juifs doivent porter l’étoile jaune qu’ils doivent payer eux-mêmes.
1er juin 1942 Les Juifs doivent rendre leurs vélos. Les réparations sont à leur charge.
30 juin 1942 Les Juifs n’ont pas le droit de circuler à vélo, ni utiliser les taxis, les transports en commun et le téléphone. Les Juifs doivent respecter un couvre-feu de 8 heures du soir à 6 heures du matin. Les Juifs n’ont plus le droit d’entrer dans les maisons des non-Juifs.
24 août 1942 Les Juifs de Vaals de moins de 50 ans sont informés qu’ils doivent se tenir prêts à quitter Vaals.
25 août 1942 Les Juifs de Vaals sont regroupés à 18 heures sur la place Wilhelminaplein devant l’hôtel de ville et doivent quitter leur maison et foyer et prendre congé de leur famille. La population de Vaals assiste à ces moments déchirants (voir photo). A 18h45 arrive un bus de L.T.M. dans lequel ils doivent monter et qui va les em mener vers un futur sombre. On a appris plus tard, qu’ils ont d’abord été emmenés à Westerbork et de là, ils ont été envoyés vers les différents camps de la mort.
9 avril 1943 La dernière déportation (essentiellement de personnes âgées) s’est déroulée en taxi jusqu’à Vught. De là, elles ont été emmenées vers les camps de la mort.

 

 

La déportation des Juifs de Vaals entre le 25 août 1942 et le 9 avril 1943

Au total il y a 31 noms connus de Juifs qui ont été déportés en 1942 et 1943, deux ont été emmenés plus tard. Presque tous ont été tués dans les camps de la mort, la plupart à Sobitor et à Auschwitz. On ne connaît pas la date du décès de toutes les victimes. 27 hommes et femmes sont décédés dans les camps allemands. La plus jeune victime avait 6 ans.

Il y a 19 habitants juifs dont le destin est inconnu. Cela concerne notamment ceux qui se sont cachés ou qui ont quitté Vaals pour une autre destination.

Les Juifs déportés :

Adolf Adler

Hortense Adler-Blüm

Julius Alexander

Erna Alexander-Herz

Carl Baer

Paula Baer-Maijer

Wolfgang Bernheim

Jonas Drielsma

Adele Drielsma-Salomon

Ferdinand Drielsma

Jacob Drielsma

Arnold Drielsma

Erwin Eliasar

Julius Elkan

Mathilde Elkan-Salomon

Abraham Gans

Jettchen Gans-Schiff

Jozef Gans

Hildegard Gans-Seelman

Simon Gans

Helene Gans

Edith Gans

Emil Gans

Gustav Gans

Irene Gans-Menten

Elfriede Gans-Goldsteen

Simon Hertz

Else Hertz Markus Herz

Paul Herz Albert Hirsch

Anita Hirsch-Maijer

Thekla Inow-Maijer

Alfred Kaufmann

Ottilie Kaufmann-Gottlieb

Erich Kaufmann

Josef Keusch

Rosa Keusch-Schrein

Hans Oppenheimer

Veronika Oppenheimer-Waldbaum

Amalia Salomon-Salomon

Charles Schwarz

Rachel Schwarz-Cohen

Selma Wijnhausen

Walter Wijnhausen

Therese Wijnhausen-Salomon

 

Seulement quatre Juifs de Vaals ont survécu aux camps

Lieselotte Hirsch (1923)

Ernst Inow (1913)

Ferdinand Kaufmann (1923)

Benno Schwarz (1909).

 

Source : Frits Kern, 40-44 – de Jaren tussen “Einmarsch” en bevrijding, Vaals 1994.

© 2024 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals