Wat doet de vereniging?

De vereniging houdt zich bezig met archivering, bestudering en het verbreiden van kennis over ons “heem” in alle aspecten van het “verleden en heden”. Dat wil zeggen:

  • geschiedenis van de gemeente Vaals en de aangrenzende dorpen
  • familiegeschiedenis
  • verenigingsgeschiedenis
  • plaatselijke monumenten
  • dialect
  • genealogie (stamboomonderzoek)
  • archiefbeheer
  • het verzamelen en restaureren van gebruiksvoorwerpen, gereedschappen e.d. die een culturele waarde vertegenwoordigen en een band hebben met onze streek.

Streekgeschiedenis

In oude archiefbronnen worden naspeuringen gedaan over onder andere het wonen en werken, de levenswijze en de opvattingen, het hebben en houden, de mobiliteit van de voorouders. Speciale thema’s zoals naamgevingen, oude veldnamen, een weg, een wijk, een vereniging, een familie, zijn regelmatig onderwerp van studie. Evenals de invloed van grote gebeurtenissen op het leven van de bewoners, zoals godsdienstvervolgingen, oorlogen, crisistijden. Via lezingen en/of publicaties worden de burgers van Vaals en omstreken op de hoogte gebracht van de historische ontdekkingen.

Monumenten

Bijzondere aandacht schenkt men aan de monumentale gebouwen die Vaals rijk is, beschrijft deze en legt ze vast in een fotoverzameling. Ook andere interessante gebouwen en gebieden binnen de gemeente Vaals worden beschreven en voor het nageslacht fotografisch vastgelegd; evenals een inventarisatie van alle wegkruisen binnen de gemeente.

Dialect

Enkele leden van de Heemkundekring houden zich bezig met het Vaalser dialect. Zij werken aan een woordenlijst van (bijna) verdwenen woorden uit ons dialect, verzamelen spreekwoorden en gezegden, verhalen, gedichten en liedjes. Een lijst van vroegere "bijnamen" is nagenoeg compleet gepubliceerd in ons tijdschrift "Verleden & Heden". Ook schrijven sommige leden zelf gedichten en verhalen.

Genealogie

De leden die genealogisch onderzoek doen houden zich bezig met het onderzoek naar familiegeslachten en de onderlinge verwantschappen. De resultaten van hun naspeuringen leggen zij neer in een stamboom. Zij doen onderzoek in de burgerlijke stand en kerkelijke registers, verdiepen zich in andere bronnen zoals schepenbanken, notariële akten en aangiften van successie die zij opdiepen uit gemeentelijke en provinciale archieven.

Archief

De Heemkundekring beschikt over een uitgebreide bibliotheek en archief met een keur aan boeken, tijdschriften, fotomaterialen en andere bronnen voor onderzoek naar monumentale gebouwen, percelen, families, verenigingen, streekgeschiedenis en dialect. Door een schenking is het hele persoonlijke archief van de locale amateur historicus, wijlen de heer Fritz Zimmermann, aan de Heemkundekring overgedragen.
Het archief wordt actueel gehouden middels het verzamelen van krantenartikelen, akten, landkaarten, plattegronden, tekeningen, voorwerpen, literatuur, bidprentjes, foto’s, etc.
De inhoud van het archief is op deze website te raadplegen.
Het archief is voor iedereen geopend op woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Voorts kan men afspreken via het secretariaat.

Wat kunt u doen?

U kunt bijdragen aan het behoud van het cultureel erfgoed van Vaals door ons te attenderen op stukken of collecties die bij u of iemand die u kent in bewaring zijn. Vaak is het dan zo dat na verloop van tijd deze stukken / collecties buiten de deur worden gedaan omdat de verzamelaar er niet meer is. Kinderen van verzamelaars hebben vaak (nog) geen belangstelling voor de historische waarde van de collectie. Het zou jammer zijn als het betreffende materiaal verloren zou gaan. Ook archieven van de diverse bestaande en opgeheven verenigingen uit Vaals zijn zeer interessant als bron voor de streekgeschiedenis.
De Heemkundekring neemt graag particuliere stukken of collecties en verenigingsarchieven over of neemt ze in bruikleen om te kopiëren. Wanneer u over oudere foto’s beschikt kunnen wij die eventueel reproduceren om ze zo (digitaal) voor het nageslacht te kunnen bewaren.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Heemkundekring Sankt-Tolbert is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij een instelling zijn die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Hierdoor zijn giften aan de Heemkundekring aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

© 2024 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals